Wkrótce aplikacja Czaniec news

Czaniec

CZANIEC - jedna z większych miejscowości woj. śląskiego położona nad Sołą, u stóp Palenicy, Trzonki i Bukowskiego Gronia w paśmie Beskidu Małego. Widok z lotu ptaka.

Czaniec - centrum

Ta duża wieś podzielona jest na dwie części: Czaniec Dolny i Górny. Ponad 5700 mieszkańców.

Czaniec - miejscowość historyczna

Ta duża wieś podzielona jest na dwie części: Czaniec Dolny i Górny. Wzmiankował o niej już Jan Długosz w swoich kronikach.

Czaniec

CZANIEC - jedna z większych miejscowości woj. śląskiego położona nad Sołą, u stóp Palenicy, Trzonki i Bukowskiego Gronia w paśmie Beskidu Małego.

Czaniec - wczesnobarokowy dwór

Dwór obronny w Czańcu – siedemnastowieczny budynek - piętrowa rezydencja szlachecka o cechach obronnych.

Czaniec - kościół

Kościół z okresu międzywojennego z barokową wieżą, XVI-wiecznym obrazem Matki Boskiej

Zapora i Jezioro Czaniec

Zbiornik wyrównawczy, zapora i jezioro Czaniec na rzece Soła o powierzchni 45 ha.

Czaniec - parafia pradziadów papieża

Z Czańca wywodzi się ród Wojtyłów. Tu mieszkali pradziadowie Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II.

Czaniec - miejscowość zabytków

Czaniec to nie tylko renesansowy dwór czy kościół z barokową wieżą, rokokowe ołtarze i ambona, to także szereg innych zabytków. W Czańcu znajduje się kilka przydrożnych lub polnych kapliczek i kaplic.

Czaniec - zaciszne miejsce

Z dala od zgiełku, znaleźć można spokojne miejsca dla chwil relaksu, np. na górskich szlakach. Czaniec to także góry, łąki i lasy, gdzie bez trudu spotkać można dziką zwierzynę.

Czaniec - figury świętych

W całej miejscowości można natknąć się na różnego rodzaju figury świętych i stare kapliczki.

Szkoła na Dolnym Czańcu

Wybudowana w 1909 roku szkoła nosiła pierwotnie nazwę: Szkoła Jubileuszowa imienia Franciszka Józefa I, później: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza. Przebudowana w roku 1981. W 2002 roku dobudowano halę gimnastyczną.

Czaniec - pamięć o papieżu Janie Pawle II

Z Czańca wywodzi się ród Wojtyłów. Tu mieszkali pradziadowie Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II.

Cmentarz komunalny w Czańcu

Obecny cmentarz komunalny. Mało kto jednak wie, że dawno temu na Zagłęboczu znajdował się cmentarz choleryczny, który został zlikwidowany. W jego miejscu znajduje sie obecnie krzyż, który upamiętnia ofiary epidemii cholery, która panowała w Czańcu i okolicy w latach 1846-1847

Góry...

Palenica, Bukowski Groń, Trzonka, Przełęcz Bukowska, Złota Góra, Porębski Groń. Na szczycie Palenicy stoi krzyż, postawiony tutaj w jubileuszowym 2000 roku. Jest na nim napis: Odródźcie się pod względem narodowym i religijnym, a da wam Bóg przyszłość szczęśliwą.


Ustawy i uchwały Gminy Porąbka dotyczące Czańca


Dodał: admin,15-05-2009

UCHWAŁA NR XXVIII/185/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka

Komentarze wyłączone

Dodał: admin,26-03-2009

Informacja dotycząca Uchwały Rady Gminy Porąbka Nr XXVIII/185/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka

Na XXVIII Sesji w dniu 11 marca 2009 roku Rada Gminy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka (Uchwała Nr XXVIII/185/09). Tekst planu zostanie opublikowany po ocenie prawnej Wojewody Śląskiego i po upływie 30 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Komentarze wyłączone

Dodał: admin,12-10-2008

Na spotkaniu wiejskim w dniu dzisiejszym, tj. 12 października 2008 roku pozytywnie zopiniowano nowy Statut sołectwa Czaniec.
Po pozytywnym zopiniowaniu nowego Statutu trafi on (razem ze Statutami innych miejscowości Gminy) na sesję Rady Gminy gdzie zostanie podjęta uchwała o ich przyjęciu.

Na spotkaniu wiejskim współpracująca z naszym portalem Pani Gabiela Grabka-Grzechynia poruszyła temat adaptacji piwnic pod domem kultury dla celów młodzieżowych i kulturalnych.
Projekt Statutu Sołectwa Czaniec 2008/9Projekt Statutu Sołectwa Czaniec 2008/9Komentarze wyłączone

Dodał: Dziennikarz,13-09-2008

XXII SESJĘ RADY GMINY PORĄBKA

W dniu 24 września 2008 roku (tj. środa) o godz. 15.30 odbędzie się XXII SESJA RADY GMINY PORĄBKA w Wiejskim Domu Kultury w Porąbce.

 Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

  2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.

  4. Działalność międzysesyjna Wójta Gminy.

  5. Interpelacje i zapytania radnych.

  6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  7. Dokonanie zmian w tegorocznym:

    a) planie gospodarczym,

    b) budżecie gminy.

  8. Zmiana Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Porąbka.

  9. Przyjęcie:

    1) Planów Odnowy Miejscowości: Czaniec, Kobiernice i Porąbka.

    2) Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2009 - 2011 w Gminie

    Porąbka, opracowanego przez AQUA S.A .

  10. Nadanie drodze wewnętrznej położonej w Porąbce obręb 1 nazwy Zasolnica.

  11. Nabycie na mienie komunalne gminy nieruchomości położonej w Czańcu (cmentarz)

  12. Zorganizowanie przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Porąbce obręb 2.

  13. Sprawozdanie z ochrony przeciwpożarowej w Gminie Porąbka.

  14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  15. Wolne wnioski.

  16. Zakończenie Sesji.Komentarze wyłączone

Dodał: admin,19-06-2008

RG. 0150- 123/08

Uchwała nr XIX/123/08 Rady Gminy Porąbka
z dnia 28 maja 2008 r
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wó
jta Gminy Porąbka
Pana Czes
ława Bułka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity D. U. nr 142 z 2001 r., póz. 1591 z późn. zm./, art. 4 pkt 1 i art. 20 ust 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 r., póz. 1593 z póżn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. nr 146, póz. 1223 z póżn. zm./

Rada Gminy w Porąbce uchwala:

§1

Ustala się dla Wójta Gminy Porąbka Pana Czesława Bułka wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości:

- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.700 /słownie: cztery tysiące siedemset złotych/

- dodatek funkcyjny w wysokości 1.900 zł /słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych/

- dodatek specjalny w wysokości 2.400 /słownie: dwa tysiące czterysta złotych/

- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Porąbka.

§3

Traci moc Uchwała nr IV/28/07 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pana Czesława Bułka .

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Komentarze wyłączone

Dodał: Dziennikarz,30-03-2008

W dniu 28.03.2008r. podczas obrad XVII Sesji Rady Gminy Porąbka, na wniosek Wójta Gminy Pana Czesława Bułka, podjęto uchwałę odnośnie powołania Sekretarza Gminy Porąbka. Funkcję tą z dniem 01 kwietnia 2008r. obejmie Pan Kazimierz Gałuszka z Kobiernic.

Komentarze wyłączone

Dodał: Dziennikarz,18-09-2007

W dniu 27 września 2007r o godz. 15:30 odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Porąbka

 

Proponowany porządek obrad

XI SESJI RADY GMINY PORĄBKA

 

 

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.
  4. Działalność międzysesyjna Wójta Gminy.
  5. Interpelacje radnych.
  6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  7. Dokonanie zmian w tegorocznym:

a)      planie gospodarczym gminy,

b)      budżecie gminy

  1. Uchwalenie Statutu Gminy Porąbka.
  2. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Żywcu na kadencję 2008 – 2011.
  3. Określenie programu współpracy gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.
  4. Utworzenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska.
  5. Nabycie nieruchomości położonych w Czańcu.
  6. Rozpatrzenie skargi Pana Rudolfa Dyczek zamieszkałego w Kobiernicach ul. Wolności 22.
  7. Odpowiedzi na interpelacje.
  8. Zapytania i wolne wnioski.
  9. Zakończenie Sesji.


Komentarze wyłączone

Dodał: Dziennikarz,22-05-2007

W dniu 28 maja 2007 roku (tj. poniedziałek) o godzinie 14.00 odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Porąbka.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy.
  4. Działalność międzysesyjna Wójta Gminy.
  5. Interpelacje radnych.
  6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  7. Informacja na temat:
  • Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego - zaproszeni przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
  • dzialań gminy związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych.

8. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Porąbka oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

       9. Odpowiedzi na interpelacje.
      10. Zapytania i wolne wnioski.
      11. Zakończenie Sesji.


Komentarze wyłączone

Dodał: Dziennikarz,25-02-2007

W dniu 26.02.2007 roku o godzinie 15.00, w sali sesyjnej Wiejskiego Domu Kultury w Porąbce odbędzie się V Sesja Rady Gminy Porąbka.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.

4. Dziełalność międzysesyjna Wójta Gminy.

5. Interpelacje radnych.

6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

7. Zarządzenie wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy. (sołtysów, rad sołeckich)

8. Zlecenie Komisji Rewizyjnej wykonania planu kontroli na 2007 rok.

9. Dokonanie zmian w:

  • Uchwale Nr XXII/194/00 Rady Gminy w Porąbce z dnia 27 września 2000r w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przyjętego do obliczenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek działających w zakresie oświaty nie będących nauczycielami oraz opieki społecznej
  • Uchwale Nr XX/118/04 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 sierpnia 2004r w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Porąbce obręb 2.

11. Rozpatrzenie skargi złożonej przez Pana Mariana Zembaty z Porąbki na działalność Wójta Gminy.

12. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Gminy Porąbka.

13. Odpowiedzi na interpelacje.

14. Zapytania i wolne wnioski.

15. Zakończenie SesjiKomentarze wyłączone

Dodał: Dziennikarz,15-01-2007

W dniu 26 stycznia 2007r. (tj. piątek) o godzinie 15.00 rozpocznie się IV Sesja Rady Gminy Porąbka.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy.
4. Działalność międzysesyjna Wójta Gminy.
5. Interpelacje radnych.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Dokonanie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy na 2007 rok,
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznym przedszkolu i szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Porąbka.
9. Dokonanie zmiany w Uchwale Nr XXII/194/00 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 września 2000r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości 1 punktu przyjętego do obliczenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników oświaty nie będących nauczycielami oraz opieki społecznej.
10. Ustalenie:
       a) wynagrodzenia dla Wójta Gminy,
       b) miesięcznych zryczałtowanych diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podruży służbowych.
11. Powołanie Zespołu do opracowania Statutu Gminy Porąbka oraz Statutów Sołectw.
12. Przyjęcie na 2007 rok planów pracy:
    a) Rady Gminy Porąbka,
    b)Komisji Budżetu ... oraz Komisji Kultury ...
13. Sprawozdanie z wykonania Planu Gospodarki Odpadami za 2006 rok.
14. Odpowiedzi na interpelacje.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zakończenie Sesji.

Sesje Rady są jawne zgodnie z Art.11b ust.1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Komentarze wyłączone

Powered by CuteNews
Najnowsze filmy: